Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Kontor, offentlig administration

Kontoruddannelsen i Offentlig Administration består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske skoleperioder af henholdsvis 4, 4 og 5 ugers varighed. Eleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af elevens alder og forudsætninger. Valgfagene kan være indenfor HR, kommunikation etc. De tre obligatoriske skoleperioder indeholder elementer fra de fire grundfag:

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Skoleperioderne byder også på følgende fag:

 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • EU og internationalisering (Studietur til Bruxelles)
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Projektkoordination

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke elevens udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen og de skal klæde eleverne på til fremtidens offentlige arbejdsmarked. Eleven afslutter uddannelsen med en fagprøve.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for EUX business-området.

Foruden kontor, er det detail og handel.

Derudover modtager eleverne undervisning i både dansk, engelsk og samfundsfag.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

Inden man afslutter grundforløb 2, skal man også have gennemført Dansk C, Engelsk C samt Samfundsfag C. Vi anbefaler, at gennemføre det inden uddannelsesstart på grundforløb 2 – læs mere om dine muligheder.

EUX studieåret kommer direkte efter, at eleven har afsluttet grundforløb 2 eller som er over 25 år og har fået lavet en realkompetencevurdering.

Forløbet tager 40 uger (1 år), hvorefter eleven har mulighed for at søge læreplads inden for branchen.

Når man går på kontoruddannelsen er EUX Studieåret obligatorisk. Når eleven har afsluttet EUX Studieåret modtager eleven sin studenterhue og studentereksamen.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb og EUX studieår.

På hovedforløbet kan eleven vælge en række valgfag, som du herunder kan få et overblik over.

I de perioder hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

 • Hvilke elementer indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de udarbejdes
 • Almindelig budgetprocedure samt elementer som kalkulationer og faste- og variable omkostninger mv.
 • Budgetkontrol og hvordan den kan benyttes af ledelsen
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere
 • Generelle metoder for budgettering, herunder bl.a. kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter, samt aktiv og passiv budgettering.
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf
 • Aktivitets-, kapacitets- omg likviditetsbudgettering
 • Budget styrings- og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger
 • Opstilling af fleksibelt budget og foretagelse af afvigelsesanalyser
 • Standardregnskaber og beregning heraf
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering

På dette kursus får eleven en forståelse af ESG (Environmental, Social, and Governance) og dets betydning for virksomheder. Eleven vil lære at afdække, hvordan virksomheden påvirker den grønne omstilling, identificere muligheder for optimering samt beregne nøgletal til jeres ESG-rapportering.

På dette valgfag lærer eleven at indsamle og analysere data. Eleven lærer om forskellige datatyper herunder planlægning, styring og opfølgning ved brug af data. Eleven arbejder med data fra din egen virksomhed, hvis det er muligt og der er fokus på databeskyttelse, dataetik, sikkerhed og behandling af store datamængder.

 • Beregning af omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og varekreditorer samt beregne den gennemsnitlige lagertid, kredittid og skylddage.
 • Sammenhængen mellem kartotekerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogføringssystem
 • Kendskab til at arbejde med modulerne debitor, kreditor og lager i et økonomistyringsprogram

På dette valgfag i erhvervsbeskatning vil du blive undervist i opbygningen af det danske skattesystem med særlig vægt på løn, kursgevinster, kurstab, avance ved aktiehandel samt beskatning af erhvervsmæssige indtægter fra danske virksomheder registreret som A/S og ApS. Efterfølgende vil du kunne foretage skatteberegning manuelt og med efterfølgende elektronisk kontrol af beregningerne.

 • Hvordan et regneark fungerer
 • Formler, funktioner og referencer
 • At formatere et regneark flot og professionelt
 • Dataanalyse med pivottabeller
 • Diagrammer og tabeller
 • Betinget formatering
 • Avancerede funktioner
 • Introduktion til makroer

Formålet med dette valgfag er, at eleven erhverver sig viden om og indsigt i de love, regler og principper samt adfærd, der er gældende for et ansættelsesforhold, dvs. for arbejdsgivere og medarbejdere, i såvel offentlige som private ansættelser.

Eleven får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter. Eleven skal på baggrund heraf kunne udføre de mest forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

Formålet med dette valgfag er at give eleven et kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Eleven får en grundlæggende forståelse for de omkostningsmæssige konsekvenser af god og dårlig kvalitet i leveringen af serviceydelser og produkter.

Formålet med valgfaget er, at eleven skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. Eleven skal desuden opnå kendskab til den betydning, en uhensigtsmæssig kapitalbinding i form af varelagre, betalingsbetingelser m.v. har for virksomhedens likviditet.

På valgfaget løn og lovgivning kommer eleven grundigt ind i ferieloven, funktionærloven og andre relevante lovgivninger for lønområdet. Eleven lærer at beregne de korrekte tillæg og fradrag til en lønseddel og hvor du finder informationer til beregningerne. Eleven lærer om de enkelte dele af en lønseddel og hvordan den udarbejdes korrekt. Eleven lærer også om overenskomster og personalegoder og forskellige skatteregler. Endelig lærer eleven hvordan lønnen bogføres korrekt og hvordan lønbogholderiet opdateres, så alle oplysninger registrerer korrekt.

 • Momsregler for køb og salg i DK herunder regler for momsfradrag, bogføring af moms, momsopgørelse og momsindberetning til Skat
 • Momsregler ved handel med andre EU lande og lande udenfor EU herunder momsgodtgørelse ved rejser i udland, indberetningsregler til Skat og sikring af betalinger ved udlandshandel
 • Regler for beregning af lønsumsafgift efter forskellige metoder samt indberetning af lønsumsafgift til Skat
 • Reglerne for opgørelse og fradrag for energiafgifter samt indberetningsreglerne til Skat
 • Punktafgifter og beskatning af personalegoder

Formålet med faget projektstyring i praksis er, at eleven får viden og kompetencer til at planlægge, gennemføre og afslutte projekter i organisationen, så eleven er rustet til at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser. Eleven lærer også forskellige metoder og teorier til at arbejde selvstændigt med på udvikle en ledelsespraksis inden for projektstyring.

På valgfaget projektstyring og økonomi vil eleven få kendskab til hvordan, projektstyringsstyring i erhvervslivet, hvilken del af erhvervslivet der anvender og fordele/ulemper ved projektstyring. Eleven vil desuden opnå kendskab til, hvordan man styrer økonomien i en virksomhed, der arbejder med projektstyring.

Formålet med dette valgfag i præsentationsteknik er, at eleven får trænet din personlige fremtræden og afprøvet forskellige præsentationsteknikker, så eleven selvstændigt kan planlægge en præsentation af et emne for din målgruppe. Eleven kommer også til at kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og formål.

 • Regnskabsanalysers formål og grundlaget for udførelse heraf
 • Metoder til regnskabsanalyse
 • Eksterne regnskabsanalytikeres behov for information og viden i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyser, herunder specielt viden inden for regnskabslovgivning og -praksis
 • Forskellige regnskabsdatabaser
 • Særlige regnskabsregler, der gælder ved udarbejdelse af koncernregnskaber
 • Styrkeprofiler og budgetter
 • Brancheanalyser, herunder disses anvendelsesmuligheder i forhold til konkrete virksomheder og aktieanalyser
 • Konkrete analyser af udvalgte regnskaber, herunder udvalgte koncernregnskaber

Eleven får viden om salg og markedsføring.

Laila Leander Poulsgaard

Uddannelseskonsulent

Business


Tlf: 99 122 486

Mail: LP@ucholstebro.dk

Ann-Vibeke Mose

Underviser


Tlf: 99 122 471

Mail: AVM@ucholstebro.dk

Lene Evers Frederiksen

Uddannelsessekretær


Tlf: 99 122 232

Mail: LEF@ucholstebro.dk

Jette Nørbjerg Thiesen

Underviser


Tlf: 99 122 678

Mail: JT@ucholstebro.dk

Gitte Jakobsen

Underviser


Mail: GJ@ucholstebro.dk

Ditte Lyhne

Underviser


Mail: DL@ucholstebro.dk

Vibeke Dixen Nielsen

Underviser


Tlf: 99 122 306

Mail: VDN@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager

Underviser


Tlf: 99 122 344

Mail: LFY@ucholstebro.dk

Rene’ Tolderlund Jakobsen

Uddannelsesleder

Business


Tlf: 99 122 676

Mail: RTJ@ucholstebro.dk

Jesper Schiøttz Overgaard

Underviser


Mail: JOV@ucholstebro.dk

Majbrit Lisbjerg

Underviser


Tlf: 99 122 498

Mail: MH@ucholstebro.dk

Philip Grip Blom

Underviser


Mail: PB@ucholstebro.dk

Lars Ebbesen Jørgensen

Underviser


Mail: LJ@ucholstebro.dk

Carsten Brian Wickstrøm

Timelærer


Mail: CWI@ucholstebro.dk

Lotte Deleuran Jarlkov

Timelærer


Mail: LDJ@ucholstebro.dk

Inger Dalgaard Sørensen Hald

Underviser


Tlf: 99 122 273

Mail: INH@ucholstebro.dk

Dittemila Jacqline L Rosenberg

Timelærer


Mail: DR@ucholstebro.dk

Anne-Dorte Korsgaard Møller

Underviser


Mail: AKM@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager

Læsevejleder

Business


Tlf: 99 122 344

Mail: lfy@ucholstebro.dk

Jan Fædder Lillelund

Uddannelseschef

Business, Chauffør & Lager, Teknologi, Personvognsmekaniker


Tlf: 99 122 521

Mail: jli@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann

Uddannelseskonsulent, uddannelses- og erhvervsvejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk