Gå til hovedindhold

Studiehåndbog

På denne side kan du finde studiehåndbøgerne fra UCH’s forskellige afdelinger. Du vil blandt andet kunne få information om, hvordan du melder dig syg, kørsel i egen bil og anden praktisk information.

Når du starter på en erhvervsuddannelse på Uddannelsescenter Holstebro, vil du sandsynligvis opleve, at dagligdagen her på skolen er forskellig fra andre skoler og der er en række oplysninger, som du bør sætte dig ind i inden skolestart.

Det kan fx være:

 • at du selv er med til at planlægge din uddannelse
 • at du igennem hele uddannelsen både vil arbejde med teori og praksis
 • at lærerne her både er undervisere, konsulenter, rådgivere og instruktører
 • at du er tilknyttet en kontaktlærer, der vil være din rådgiver og sparringspartner under hele forløbet

Vi støtter dig selvfølgelig, alt det vi kan, i dine bestræbelser på at få en uddannelse, men i den sidste ende er det dig, der træffer beslutningerne – det er din uddannelse, det handler om.

Vi forventer, at du deltager positivt og aktivt i undervisningen. Stiller du samtidig krav til undervisningen, så tror vi, at du vil få et rigtigt godt skoleophold, og at vi i fællesskab kan nå langt.

Elevplaner kan du se i LUDUS.

LUDUS er et system, hvor der er informationer om din uddannelser, dine karakterer, dit skema og oplysninger om fravær m.m. Du bruger dit uni-login for at komme på systemet.
Du skal ligeledes bruge LUDUS, hvis du er fraværende fra undervisning.

Gå til LUDUS her

Når du er på skoleophold, er skolen at betragte som din arbejdsplads. Derfor gælder de samme regler omkring fravær på skolen som på enhver anden arbejdsplads. Al udeblivelse fra den skemalagte undervisning bliver betragtet som fravær, det gælder uanset hvor længe, om der er tale om lovlig eller ulovligt fravær og hvis du kommer for sent.

Hvis du er syg, eller af anden årsag ikke kan komme i skole, skal du skrive det i LUDUS inden kl. 8:00 hver dag du er fraværende.

På 3. dagen skal du også ringe til uddannelseslederen og begrunde dit fravær. Bor du på skolehjemmet skal du også give besked dertil.

Sådan registrerer du fravær

Se dit fravær
På LUDUS kan dine undervisere og studievejleder se at du er fraværende og hvilken årsag du har angivet. Ved fraværs opfølgning kigges på hvilke begrundelser der er givet til fraværet, det er derfor vigtigt, at du husker at skrive når du er syg eller har anden gyldig grund til at være fraværende.

Længerevarende planlagt fravær skal aftales med studievejlederen inden du er fraværende.

Du kan selv løbenede følge dit fravær.

Fravær – hvad sker der?
Alt fravær følges nøje fra skolens side. Har du for meget fravær bliver du indkaldt til samtale hos din studievejleder og modtager en skriftlig advarsel. Er der tale om direkte pjæk, vil du til enhver tid kunne modtage en advarsel. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge. Øges dit fravær stadig herefter, vil du blive indkaldt til fraværssamtale med din studievejleder og uddannelseschefen.

Det kan der ske nu:

 • Fraværet var forbigående, og I aftaler at se tiden an
 • Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær
 • Der er mistanke om pjæk: Du kan blive bedt om at dokumentere fravær med lægeerklæringer. Udgiften til lægeerklæringer afholdes af dig selv
 • Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden karakter

Hvis dit fravær ikke forbedres efter samtalen med din studievejleder, vil du modtage skriftlig advarsel nr. 2. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge.

Hvis fraværet endnu ikke forbedres, bliver du indkaldt af uddannelseschefen til en samtale. Der tages herefter løbende stilling til udmeldelse.

 

På fødevareuddannelserne arbejder vi med let fordærvelige fødevarer.

Det er derfor meget vigtigt, at vi har høj fokus på hygiejne og egen kontrol.

Det betyder for dig, som skal arbejde i vores bagerier, køkkener og skærestuer, at du skal overholde vores egenkontrolbeskrivelser.

I praktiklokalerne:

 • må der ikke bæres ringe
 • skal arbejdstøjet være rent, hver morgen inden du begynder på undervisningen
 • skal du bære hårnet samt reglementeret hovedbeklædning
 • skal du huske at vaske dine hænder, hver gang du har rørt ved noget, der kan overføre smitte til levnedsmidler

Alt dette plus meget mere lærer du om i hygiejneundervisningen, når du er startet på skolen.

Kontaktlæreren er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Kontaktlæreren vil støtte dig i din planlægning og gennemførelse af skoleopholdet og du bliver indkaldt til flere uddannelsessamtaler. Dine forældre må gerne deltage i disse samtaler.

Din uddannelsesplan udfyldes i elevplan og kontaktlæreren godkender den løbende.

Vi vil gerne have, at du har taget stilling til følgende inden den første samtale i introduktionsugen:

 • er der et eller flere job, som du godt kunne tænke dig at få en uddannelse i og hvorfor?
 • kender du til det faglige og boglige indhold af uddannelsen Mad til mennesker?
 • har du haft kontakter til eller arbejdet i en virksomhed forud for din optagelse på Mad til mennesker, og i bekræftende fald hvordan? Det kan være som fritidsarbejde eller i praktikperioder
 • hvad interesserer du dig for?
 • er der specielle forhold, som vi skal tage hensyn til i dagligdagen på skolen?

Din uddannelsesbog/-plan kan løbende revideres og du kan altid selv ændre i den. Men den skal godkendes af din kontaktlærer, før ændringerne er gældende. Derfor er det vigtigt, at du giver besked til din kontaktlærer, når der er sket væsentlige ændringer.

Det er vigtigt, at du under din uddannelse hos os hele tiden tænker over, om det går, som det skal. Får du problemer med at forstå sammensætningen af din uddannelse, skal du omgående kontakte din kontaktlærer for at få vejledning.

Du skal have arbejdstøj og skridsikkert fodtøj på i praktiklokalerne. Hvis dette ikke er tilfældet, har den lærer der underviser ret til at nægte dig adgang til lokalet.
Arbejdstøjet kan lejes på skolen for kr. 50,- pr. uge incl. en vask pr. uge. Du kan også vælge at købe et komplet sæt for ca. kr. 750,- bestående af bukser, jakke, forklæde og hue. Træsko skal være med hælkappe og skridsikker bund. Disse kan også købes på skolen for ca. kr. 170,-. Sko koster ca. kr. 250,-.
Du vil få et aflåseligt garderobeskab.

Som elev på skolen er du ikke omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring, derfor skal du selv undersøge, hvordan du er forsikret. Afdelingen vil informere dig nærmere om det og give dig nogle gode råd med på vejen. Du har erstatningspligt – også vedr. udstyr og rekvisitter – for ting, der forsætligt ødelægges.
Selvom vi hidtil har været forskånet for alvorlige uheld, kan vi bestemt anbefale at tegne en heltids-ulykkesforsikring.

Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl + du kan køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Et ungdomskort kommer til at koste ca. kr. 350 pr. måned for elever på ungdomsuddannelser.

For at få et Ungdomskort, skal du først godkendes via hjemmesiden www.ungdomskort.dk.

De normale undervisningstider er mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 15.10. Fredag fra kl. 8.00 – 12.50.

I værkstederne findes der sikkerhedsudstyr, som skal benyttes efter anvisning af læreren.
Specielt er det et KRAV at eleven SKAL benytte skridsikkert fodtøj.

Særlig for chauffør og lager.

På Business UCH lægger vi stor vægt på:

 • Et godt fagligt og socialt miljø
 • Nærvær og interesse for den enkelt
 • At tage udgangspunkt i den enkeltes styrker
 • Et rummeligt og åbent undervisningsmiljø med plads til forskellighed
 • Fælles respekt og ansvar for hinanden og vores omgivelser
 • Undervisning og faglighed i samarbejde med erhvervslivet

EUD grundforløb
1. del
1 grundfagseksamen baseret på en case
EUD grundforløb
2. del
1 grundfagseksamen baseret på en case samt 1 tværfaglig grundforløbsprøve
EUX grundforløb
1. del
1 grundfagseksamen baseret på en case
EUX grundforløb
2. del
1 grundfagseksamen baseret på en case samt 1 tværfaglig grundforløbsprøve
EUX studieåret 6 grundfagsprøver samt 1 eksamen i Erhvervsområdeprojekt
EUS Studenterforløb 1 grundfagseksamen baseret på en case samt 1 tværfaglig grundforløbsprøve

Har du eksamensangst?

Er du meget nervøs ved at gå til eksamen?

Så kan du kontakte din studievejleder, som har mulighed for at arrangerer et minikursus på et par timer. På kurset får du gode råd til, hvordan du tackler eksamensangst

Mere info om eksamensangst

Eksamensregler GF1

Eksamensregler GF2

Tidsfrister og eksamensregler EUX

På EUD | EUX Business vil vi gerne have et elevråd der kan og vil tage aktiv del i skolens hverdag og være elevernes talerør. Elevrådet har medindflydelse på forhold der er vigtige for eleverne.
Der holdes fælles fester for HHX og Business og derfor skal mindst et medlem af elevrådet på Business også være medlem af Festudvalget på Døesvej 76.

Elevrådsrepræsentanter og -suppleanter
Elevrådet vælges med 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Både repræsentanten, og suppleanten er meget velkomne til at deltage i alle elevrådsmøder. Det er dog primært repræsentanten som forventes at deltage, suppleantens opgave er at træde til, hvis repræsentanten er fraværende.

Elevrådsrepræsentanter og – suppleanter vælges i starten af skoleåret i klasserne.

På GF1 og GF2 vælges repræsentanterne for ½ år ad gangen. Det kan dog være en fordel at de som vælges på GF1 fortsætter på GF2 for at opnå et vist kendskab til elevrådsarbejdet.
På studieåret vælges repræsentanter for 1 år ad gangen. Det kan være en fordel at være med helt fra GF1, men det er klassens beslutning hvem der vælges.
Kontaktlæreren tager initiativ til valget og indberetter de to navne til afdelingslederen.

Møder
Elevrådet holder som udgangspunkt et møde om måneden. På føste møde fastlægges mødedatoer for hele året. Afdelingslederen indkalder til det første møde.

 • Festerne afvikles som lukkede fester – d.v.s. det er kun skolens egne nuværende elever, som kan deltage
 • Der kan købes alkohol til festen – også selvom du er under 18 år – men vi forventer, at du drikker med måde og opfører dig fornuftigt
 • Du skal følge de anvisninger, som du får af skolens personale
 • Du må ikke medbringe alkohol eller andre rusmidler
 • Du skal medbringe og vise dit studiekort ved indgangen
 • Evt. tasker vil blive tjekket ved indgangen

Hvis du ikke overholder skolens festpolitik, vil du blive bedt om at forlade festen.

 • Du kan købe billet til festen forud
 • Køber du billet ved indgangen koster den betydeligt mere
 • Dørene til festen lukkes typisk 1 time efter festens start – adgang til festen er herefter ikke mulig – hverken med eller uden billet – med mindre, der er lavet forudgående aftale med afdelingsleder
 • Til de fleste fester arrangerer festudvalget garderobe – men ikke alle! Medbring derfor så få ejendele som muligt, og hav værdigenstande på dig
 • Der er altid et professionelt vagtteam til stede, samt en vagthavende repræsentant fra skolen. Du kan altid henvende dig, hvis der skulle opstå problemer
 • Når du er gået igennem billetkontrollen, kan du ikke forlade festen igen og komme tilbage
 • Der er under festen adgang til gårdhaven/Atriumgården, hvor du kan trække frisk luft
 • Kl. 24.00 går der gratis bus ned til Holstebro centrum

Grundforløb og studieår
Hvis du er syg, eller af anden årsag ikke kan komme i skole, skal du skrive det i Ludus inden kl 8.00 hver dag du er fraværende På 3. dagen skal du også ringe til studievejleder Mette Lund Timmermann 99 122 587 med begrundelse for dit fravær.

Hovedforløb
Hvis du er syg eller af anden årsag ikke kan deltage i skoleopholdet, skal du skrive det i Ludus inden kl 8.00 hver dag du er fraværende. Samtidig skal du give besked til din arbejdsgiver.

Sådan registrerer du fravær

Se dit fravær
På LUDUS kan dine undervisere og studievejleder se at du er fraværende og hvilken årsag du har angivet. Ved fraværs opfølgning kigges på hvilke begrundelser der er givet til fraværet, det er derfor vigtigt, at du husker at skrive når du er syg eller har anden gyldig grund til at være fraværende.

Længerevarende planlagt fravær skal aftales med studievejlederen inden du er fraværende.

Du kan selv løbenede følge dit fravær.

Fravær – hvad sker der?
Alt fravær følges nøje fra skolens side. Har du for meget fravær bliver du indkaldt til samtale hos din studievejleder og modtager en skriftlig advarsel. Er der tale om direkte pjæk, vil du til enhver tid kunne modtage en advarsel. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge. Øges dit fravær stadig herefter, vil du blive indkaldt til fraværssamtale med din studievejleder og uddannelseschefen.

Det kan der ske nu:

 • Fraværet var forbigående, og I aftaler at se tiden an
 • Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær
 • Der er mistanke om pjæk: Du kan blive bedt om at dokumentere fravær med lægeerklæringer. Udgiften til lægeerklæringer afholdes af dig selv
 • Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden karakter

Hvis dit fravær ikke forbedres efter samtalen med din studievejleder, vil du modtage skriftlig advarsel nr. 2. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge.

Hvis fraværet endnu ikke forbedres, bliver du indkaldt af uddannelseschefen til en samtale. Der tages herefter løbende stilling til udmeldelse.

 

 

Som udgangspunkt stiller skolen transport til rådighed i forbindelse med ekskursioner o.a., der er en del af undervisningen, hvorfor eleverne forventes at benytte denne.

Det kan dog i nogle situationer være praktisk, at elever tilbyder at køre i private biler til eksempelvis en innovationsmesse i Fredericia, et brobygningsforløb på Århus Universitet, et lokalt sportsstævne eller lignende.

Når turen er en del af undervisningen, så skal det være tydeligt, at skolen har givet tilladelse til, at elever transporterer sig selv og evt. kammerater i egen bil. En sådan tilladelse giver læreren ved at gøre det mundtligt til klassen/holdet samt ved skriftligt i Ludus at henvise til dette notat på skolens hjemmeside.

Der er et krav, at følgende informeres til både chauffør og passagerer:

 • Skolen har ingen forsikring. Det skal derfor bilens ansvarsforsikring, der dækker ved evt. ulykker
 • Skolen kan efter aftale refundere km-godtgørelse (lav takst) i forbindelse med ovenstående undervisningsaktiviteter. Blanketten “Godtgørelse af rejseudgifter og udlæg (elever) – NemKonto” skal udfyldes i skolens blanketsystem og godkendes af afdelingens uddannelsesleder.
 • Evt. refusion er betinget af, at skolen ikke stiller alternativ transport til rådighed
HTX elever arbejder med træ