Gå til hovedindhold

Uddannelse og undervisning

Uddannelse og undervisning er UCH’s kerneydelse. For at sikre kvaliteten af elevernes uddannelse er der mange faktorer i spil. Nedenfor kan du få et overblik over UCH’s pædagogiske grundlag, studie- og undervisningsplaner, studie- og ordensregler og prøver og eksamen på UCH’s forskellige uddannelser.

Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag afspejler skolens strategi og værdier for det pædagogiske område og sætter retning for det pædagogiske arbejde.

Vores opgave er at uddanne unge og voksne, så de er kompetente til at varetage et bredt spektrum af arbejdsfunktioner i erhvervslivet og parate til videreuddannelse.

Gennem planlægning, organisering og gennemførelse af undervisningen vil vi sikre, at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og personligt løft for den enkelte. Ligesom vi skal bidrage til, at eleverne udvikler sig personligt og opnår forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Anerkendende pædagogik er et bærende element i alle uddannelsesaktiviteter på HHX | Handelsgymnasiet på UCH.

Den anerkendende tilgang bygger på den antagelse, at de fleste mennesker ikke lærer ved at blive konfronteret med alt det, de ikke kan, og at mennesker ikke udvikler sig af at blive konfronteret med deres fejl, mangler og undladelser.

Vi er af den overbevisning, at bevidstheden hos skolens ledere og lærere om værdien af anerkendelse, værdsættelse og ”god anderledeshed” styrker elevernes læringsprocesser.

Det er vigtigt at understrege, at anerkendende pædagogik ikke betyder, at enhver form for adfærd accepteres. Begreber som pligt og konsekvens er centrale i en anerkendende pædagogik, men at være anerkendende betyder, at vi typisk retter opmærksomheden mod det positive, frem for det negative.

I forlængelse heraf skal eleverne gøres bevidste om, at de selv er det primære aktiv i deres egen læringsproces. Det er skolens opgave at skabe rammerne, støtte eleverne og give dem mulighed for læring og personlig udvikling, men det er elevens ansvar at udnytte denne mulighed.

Holstebro Handelsgymnasium tilbyder:

 • undervisning, som fremmer læring ved den enkeltes aktive deltagelse
 • undervisning og læring, som består af såvel teoretiske som virkeligheds- og praksisnære elementer
 • undervisning og læring, som er fleksibel og tilpasset elevernes forudsætninger
 • undervisning og læring, som udvikler elevernes evne til at samarbejde, planlægge, kommunikere hensigtsmæssigt m.m.
 • undervisning og læring, som fremmer elevernes almene dannelse, herunder digitale dannelse
 • undervisning og læring, der bidrager til at udvikle elevernes lyst og evne til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Med afsæt i en pædagogiske undervisningsprofil arbejder det pædagogiske udvalg på Teknisk Gymnasium med at omsætte og implementere visioner, metoder og tanker i dagligdagen.

Undervisningsprofilen og den pædagogiske udvikling undervisningen tager retning efter ved Holstebro Tekniske Gymnasium:

 • At være underviser på et teknisk gymnasium stiller store krav og forventninger til både faglighed og metode
 • Vi holder en åben dialog om, hvad det vil sige at være underviser og forholder os dynamisk til dette
 • På Holstebro Tekniske Gymnasium skal du ikke stå alene med din undervisning, men med kollegialt sparring, ledelsesmæssig opbakning og intern udvikling, skal du som underviser føle dig klædt på til at kunne leve op til kravene i undervisningsprofilen
 • Vi er et teknologisk og naturvidenskabeligt gymnasium
 • Vi har høj faglighed og professionelle holdninger til faglig integritet
 • Vi er et lærested før vi er et værested – men det er vi også
 • Vi går fra eksperiment til teori
 • Undervisningen er karakteriseret ved entreprenørskab og en innovationsdidaktik, der fremmer elevernes kompetencer i samarbejde, handlekraft, kreativitet, vidensdeling og formidling
 • Vi benytter os af foretagsomhedsdidaktik
 • Som underviser har vi en relation til eleven
 • Eleven er en ressource som vi høster af og bygger videre på
 • I interaktion med den enkelte elev viser vi respekt over for eleven som aktør i læringsrummet, ligesom vi viser tillid til elevens forudsætninger

Det fælles pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for erhvervsuddannelser på UCH

 

Faglighed og praksislæring
Undervisningen på EUD området har en høj grad af faglighed, der bygger på såvel tradition som den nyeste viden om fagenes materialer og metoder. Undervisningen tager sit udgangspunkt i praksislæringsbegrebet for at sikre eleven en god mulighed for at skabe transfer fra teori til praksis, fra praksis til teori og fra undervisning til praktik og dermed sikre mening med og forståelse af undervisningen.

Et konstruktivt læringsmiljø
Undervisningen tager udgangspunkt i en anerkendelse af den enkelte elev og bygger på en dialogbaseret kommunikation. Eleven anerkendes for sine kompetencer og med fokus på det, som fungerer, for at videreudvikle elevens potentialer herfra. Undervisningen tilrettelægges differentieret, med en god variation af metoder.

Mangfoldighed og engagement

Undervisningen foregår i et læringsfællesskab med en kultur, hvor alle forsøges inkluderet, og hvor der arbejdes på at skabe gode og positive relationer mellem eleverne indbyrdes, mellem lærer og elev og mellem lærer og lærer. Læreren leder de faglige processer i læringsrummet med professionelt engagement og interesse for elevens læringsproces og rummer mangfoldigheden af elever.

Nyudvikling og understøttende teknologi

Undervisningen er præget af nytænkning med et fremtidsperspektiv, hvor der løbende sker udvikling af undervisningsmetoder – herunder digitalisering, materialer og opgaver m.m. og hvor erhvervsfagligheden sikres ved, at undervisningen orienterer sig mod nye metoder, materialer, maskiner/redskaber og produkter.

Den enkelte afdeling præciserer det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningen og sikrer dette implementeret i afdelingens praksis.

Pædagogisk didaktisk grundlag

For alle STEP 10´s elever gælder det, at hverdag og samvær bygger på et fundament af anerkendelse, som vi forstår ved at være nysgerrige over for vores medmennesker:

 • At blive set, som man er, af et andet menneske
 • At blive taget alvorligt som menneske
 • At blive mødt som værende ligeværdige
 • At opleve at være ok, blot som man er

Elever kan have uheldige mestringsstrategier, og hvis vi skal hjælpe til at ændre disse strategier, er vi nødt til først at anerkende, at eleverne gør, som de gør, af en årsag.

På dette fundament arbejder vi med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Dette gør vi blandt andet gennem:

 • Varierende undervisningsformer fx arbejde på UCH´s værksteder
 • Mange sociale arrangementer på tværs af klasserne
 • Klasseledelse – lærere sammensætter grupper/makkerpar og er tydelige i forventningerne til eleverne
 • Udfordring af eleverne på passende niveauer
 • Motivering af eleverne ved at have fokus på det, der går godt
 • Feedback på opgaver og indsats
 • Eleverne sætter mål og evaluerer på egen læring
 • Arbejder målrettet og vedholdende på at eleverne får blik for, at vores forskellighed er vores ressource.

Målet er at danne og uddanne eleverne, så de bliver klare til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Gennem brobygning, STEP10-fag, UU-vejledning, erhvervspraktik og deres daglige gang på UCH håber vi, at klæde eleverne på til at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

Vores værdigrundlag er:

 • Samarbejde
 • Trivsel
 • Engagement
 • Progression
Elever arbejder med træ og tommestok

Studie- og undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udsteder bekendtgørelser for al undervisning ved erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelserne er en rammestyring for strukturen på, opbygningen og indholdet af de enkelte uddannelser. De enkelte uddannelsesinstitutioners ledere og undervisere har til opgave at omsætte uddannelsesbekendtgørelserne til den daglige undervisning, omfattende fagligt indhold, evalueringsplaner m.m.

Lov og bekendtgørelser for erhvervsuddannelser

Lov og bekendtgørelser for de gymnasiale uddannelser HTX og HHX

Eksamensreglement EUD/EUX

De enkelte klassers studieplaner er tilgængelig på Lectio.
Studieplanen indeholder undervisningsbeskrivelser for alle de fag en elev og/eller en klasse har. Hvis du ønsker at se en klasses undervisningsplan, skal du vælge linket Lectio.

Når linket åbner, skal du gøre følgende:

 • Vælg klasse
 • Klik på klasse
 • Klik på studieplan i øverste række
 • Klik på undervisningsbeskrivelse i øverste række
 • I drop-down-menuen kan du så vælge at se underbeskrivelsen for de enkelte fag.

Kontakt vicerektor, Jens Christen Hylkjær, jch@ucholstebro.dk, hvis du har brug for at få adgang.

Derudover har Handelsgymnasiet formuleret en kompetenceudviklingsplan for elevernes skriftlige kompetencer, som beskriver de skriftlige kompetencer, som eleverne i løbet af deres 3 år på skolen skal tilegne sig.

De enkelte klassers studieplaner er tilgængelig på Lectio.
Studieplanen indeholder undervisningsbeskrivelser for alle de fag en elev og/eller en klasse har. Hvis du ønsker at se en klasses undervisningsplan, skal du vælge linket Lectio.

Når linket åbner, skal du gøre følgende:

 • Vælg klasse
 • Klik på klasse
 • Klik på studieplan i øverste række
 • Klik på undervisningsbeskrivelse i øverste række
 • I drop-down-menuen kan du så vælge at se underbeskrivelsen for de enkelte fag.

Kontakt vicerektor, Jens Christen Hylkjær, jch@ucholstebro.dk, hvis du har brug for at få adgang.

Elever smiler og arbejder på computer

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne beskriver rammerne omkring hverdagen på UCH.

Vi lærer bedst, når vi har det godt med hinanden, og rammerne bidrager til et positivt undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne på skolen. Vi vil derfor fremme den gode trivsel gennem fælles regler for et respektfuldt samvær og hensyntagen til hinanden og de fysiske rammer.

Studie- og ordensreglerne er gældende for alle elever på UCH. Nogle afdelinger har suppleret de generelle studie- og ordensregler med afdelingsspecifikke regler, som kan findes nedenfor.

Studie- og ordensreglerne opfylder tillige ministeriets krav, som de er beskrevet i bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1338 af 09/12/2019)

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek nr 953 af 22/06/2023)

Det er vigtigt, at din adfærd på skolen er positiv og aktiv. Det betyder, at vi forventer:

 • At du stiller krav til dig selv og andre i en positiv ånd, og at du modtager andres krav og forventninger til dig i en positiv ånd
 • At du er med til at passe på skolen, dvs. at du rydder op efter dig selv, hjælper med at holde orden og behandler skolens ting ordentligt
 • At du viser hensyn til andre og respekterer, at mennesker er forskellige
 • At du både på og uden for skolen opfører dig sådan, at du ikke generer andre elever eller ansatte på skolen. Det gælder både i den fysiske og den virtuelle verden (dvs. elektroniske platforme, sms’er m.m.)
 • At du taler i et sprog, der ikke generer eller støder andre
 • At du som elev møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen

Hvis vores forventninger til dig ikke bliver indfriet, er der et sæt ordensregler, vi tager i anvendelse. Dette ordensreglement og konsekvenserne ved overtrædelse kan du læse nærmere om efterfølgende.

Ved overtrædelse vil følgende iværksættes: Samtale, advarsel, midlertidig bortvisning eller udmeldelse – alt efter overtrædelsens karakter. Forældrene orienteres og deltager ved samtaler, hvis du er under 18 år. Overtrædelse af straffeloven anmeldes altid til politiet.

”Konsekvenstrappe”


En overtrædelse af studie-og ordensreglerne har altid en konsekvens. Vi vil almindeligvis anvende trappens nederste trin – samtale – ved første overtrædelse. Ved gentagelse, og hvor forseelsen er af alvorligere karakter, tages de øvrige trappetrin i brug – alt efter en vurdering af sagens alvor.

UCH har en vision om, at vore uddannelser skal være af bedste kvalitet – og vi har et fælles mål om, at du skal blive så dygtig som muligt. Dette kræver tilstedeværelse og engagement.
Derfor har du mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Du skal være studieaktiv og være forberedt til undervisningen, herunder have relevant undervisningsmateriale med til undervisningen.

Dette indebærer:

 • Fremmøde til al undervisning
 • Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer
 • Deltagelse i prøver og lignende
 • Deltagelse i ekskursioner og studieture
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af uddannelsen
 • Oprydning efter undervisningen.

Når du går på UCH, er skolen at betragte som din arbejdsplads. Derfor gælder de samme regler omkring fravær på skolen som på enhver anden arbejdsplads.

Al udeblivelse fra undervisningen bliver betragtet som fravær, det gælder uanset hvor længe, om der er tale om lovligt eller ulovligt fravær eller du kommer for sent.
Manglende deltagelse i projektarbejde, ekskursioner, arrangementer mm. betragtes og registreres som fravær fra undervisningen.

Ved gentagne sygdomstilfælde eller længerevarende sygdom, kan skolen kræve en friattest (tidligere: lægeerklæring), der betales af skolen.

For mere detaljeret information ang. sygdom og fravær skal du orientere dig i afdelingens procedure.

Fri

Du kan kun få fri i særlige tilfælde. Tandlægebesøg, køretimer o. lign. skal så vidt muligt placeres uden for undervisningstiden. Har du brug for fri nogle enkelte timer, skal du i god tid aftale det med den lærer, du skulle have haft. Er der tale om én eller flere dage, skal du aflevere en skriftlig anmodning til din uddannelsesleder.

På UCH indgår IT som et integreret og uundværligt arbejdsredskab i hverdagen. Vi vil derfor opfordre dig til først og fremmest at bruge computere, internet m.m. til dit primære formål, nemlig at uddanne dig.
I undervisningen er det din underviser, der til enhver tid afgør, hvad der er tilladt for dig og dine kammerater.

Lyd, billed- og videooptagelse af skolens personale og elever er ikke tilladt, med mindre de pågældende har givet tilladelse til at blive optaget i den konkrete situation. Overtrædelse af dette påbud følger de almindelige gældende regler; advarsel osv.
Du er naturligvis velkommen til at downloade materiale, der skal anvendes i undervisningen.

Telefoner skal være slukkede eller på lydløs og må ikke benyttes i undervisningen medmindre læreren accepterer dette – hvor benyttelse er til undervisningsbrug.

Når du deltager i fjernundervisning/virtuel undervisning gælder de samme fraværs-, studie- og ordensregler som i undervisningen på skolen.

Det betyder bl.a., at:

 • Du er klædt på ligesom du vil være, når du mødes med andre på skolen
 • Du er klar foran computeren til at modtage undervisning, når timerne starter
 • Du har kameraet tændt og mikrofonen slukket ved timernes start. Hvis du ikke kan benytte kameraet på din computer, så brug i stedet kameraet i din smartphone

Det er en del af den almene udvikling og læring, at man skal kunne ”være sammen” med andre uden fysisk at være det samme sted. Men det er samtidigt vigtigt, at man kan vurdere konsekvensen af at udbrede forskellige former for ytringer, billeder og påstande i det offentlige rum.

Det er væsentligt, at du via arbejdet med og drøftelsen af problemstillingerne om anvendelsen af sociale medier, har en klar opfattelse af, at man ikke meddeler noget via digitale medier, som sårer eller skader en anden person.

 • Ingen må, uden tilladelse fra UCH, bruge fotos, logo og navn på de sociale medier
 • UCH tager og bruger i det daglige arbejde situationsbilleder fra dagligdagen
 • UCH bruger logos og navn(e) i det daglige arbejde, alle andre skal have en tilladelse
 • UCHs website og andre sider, der bruges på UCH (fx på facebook), må ikke misbruges til fx at uploade billeder og tekst, der kan give dårlig PR

Trivsel er en forudsætning for læring. UCH skal derfor også være et godt sted at være, og skolen værdsætter elevernes trivsel højt. Som elever skal I alle kunne være på skolen uden at blive chikaneret af andre.

Derfor kan mobning, overgreb og trusler ikke accepteres. Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler, og det gælder, uanset om det er over for elever, kursister, medarbejdere eller besøgende.

Udøvelse af vold og voldelig adfærd accepteres ikke under nogen omstændigheder.

Mobning er et gruppefænomen, som vi gennem antimobbestrategien vil forebygge og bekæmpe.

Mobning handler om at blive udstødt af en social sammenhæng, fx klassens sociale fællesskab. Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Der er også tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af en eller flere af klassens elever. Derfor handler forebyggelse og bekæmpelse af mobning om at sikre empatiske, inkluderende og konstruktive gruppedynamikker i de sociale sammenhænge, som eleverne indgår i på skolen.

Forebyggelsen af mobning tager udgangspunkt i de overordnede værdier udtrykt i UCH’s studie- og ordensregler. Vi arbejder forebyggende på flere planer. Dels på skolens ledelsesniveau, dels i lærerteamet omkring de enkelte klasser og dels sammen med eleverne i de enkelte klasser og på de enkelte hold. Og vi arbejder dels forebyggende på at undgå, at mobning opstår, og dels forebyggende så tegn på mobning ikke udvikler sig til at blive til regulær mobning.

Lærerteamet tilrettelægger og gennemfører aktiviteter, som fremmer trygge og tolerante fællesskaber blandt eleverne, hvor alle elever er inkluderede.
De enkelte lærere er opmærksomme på begyndende tegn på mobning og bringer disse frem i lærerteamet, som finder frem til passende foranstaltninger, så mobningen undgås.
Som led i at opbygge fællesskabet i klassen, tager klassen stilling til værdier og principper i samværet, fx om respekt for hinanden, godt kammeratskab, ligeværdighed og plads til forskellighed. Umiddelbart efter hver ny skolestart finder eleverne, sammen med kontaktlæreren, frem til, hvordan man kommunikerer og omgås hinanden, så det fremmer elevernes engagement, læring og trivsel og hindrer udstødelse og isolering af enkeltelever.

Som led i opstillingen af disse samværsregler drøfter klassen også de virtuelle fællesskaber, som eleverne indgår i. Og klassen udformer regler for elevernes digitale adfærd, og hvordan man kommunikerer, så digital mobning undgås.

Hvis en elev oplever mobning, skal han eller hun henvende sig til skolen. Fx til sin kontaktlærer eller en studievejleder. Forældre og kammerater til eleven er også velkomne til at tage kontakt. Hvis en ansat på skolen opdager, at en elev bliver mobbet, skal vedkommende også gøre opmærksom på det.

Når skolen konstaterer, at mobning finder sted, eller en elev udebliver fra undervisningen på grund af dårligt psykisk undervisningsmiljø, så skal der laves en handlingsplan for, hvordan det psykiske undervisningsmiljø kan forbedres og mobningen høre op, fysisk såvel som digitalt. Dette med udgangspunkt i, at mobning er et gruppefænomen, så handlingsplanen involverer flere personer end mobbeoffer og mobber.

Handlingsplanen skal foreligge senest 10 arbejdsdage efter oplysningen om problemerne. Handlingsplanen følger en skabelon fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og består af 5 faser, der beskrives:

 1. Indledende overvejelser
 2. Kortlægning af mobningen
 3. Mål og indsatser
 4. Løbende opfølgning
 5. Evaluering

Afdelingens ledelse er ansvarlig for, at handlingsplanen føres ud i livet.
Eleven eller elevens forældre kan klage, hvis handlingsplanen ikke bliver lavet eller ikke fører til noget. Hvis skolen ikke kan imødekomme klagen, så skal den sendes videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som træffer en afgørelse om, hvad der skal gøres.

Afdelingens sikkerheds- og miljømæssige forskrifter og regler skal følges, herunder krav til påklædning, hygiejne m.m.

UCH har et medansvar for at hjælpe unge til at få et fornuftigt og realistisk forhold til brug af alkohol og andre rusmidler. UCH ønsker at medvirke til, at en afhængighed og et forbrug af rusmidler hverken skabes, vedligeholdes eller udvikles. Skolen skal være et sted, hvor man som elev, studerende og kursist i dagligdagen ikke møder alkohol og andre rusmidler og dermed ikke behøver tage stilling til brugen af disse i denne sammenhæng.

På UCH er det ikke tilladt at medbringe, indtage, være påvirket af eller distribuere alkohol eller andre rusmidler.

Du kan få hjælp og støtte hos en af skolens studievejledere, hvis du er bekymret for en skolekammerats forbrug af rusmidler, eller du selv har problemer med alkohol eller rusmidler.

UCH kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol og kun alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Dette gælder f.eks.: Fester, caféarrangementer, dimission og kursusaktiviteter. Der kan gives tilladelse på studierejser, når dagens program er slut – og altid efter aftale med de ansvarlige lærere.

Alle ungdomsuddannelser i Holstebro Kommune har en fælles rusmiddelpolitik, som UCH også følger.

Læs rusmiddelpolitikken

Fra d. 1. august 2021 er UCH Tobaksfri Skole.

Tobaksfri Skole betyder, at elever, kursister, ansatte og gæster på UCH ikke må ryge, dampe, bruge snus m.v. i skole- og arbejdstiden – hverken på eller udenfor UCH´s områder.

På UCH er dannelse og uddannelse grundlæggende begreber for al aktivitet og derfor er målsætningen om et godt læringsmiljø i fokus, da al forskning peger på, at nikotinpåvirkning fører til blivende forandringer i hjernen og kan give opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat indlæringsevne og adfærdsforstyrrelser.

Vi ønsker på UCH at fremme både ansatte og elevers sundhed og følger derfor den skærpede lovgivning om røgfrie miljøer, for at færre unge skal begynde at ryge eller blive afhængige af nikotin.

Link til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer

Link til Lov nr. 2071 af 21/12/2020

Politik og konsekvenser for overtrædelse af Tobaksfri Skole

Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her.

På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig.
I forbindelse med rejsen fastsætter lederne skriftligt de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Inden rejsen gennemgår lærerne præmisserne og tydeliggør reglerne. Eleverne underskriver reglerne for turen.

Du kan blive sendt hjem for egen regning, hvis du ikke efterlever de gældende regler.

Elevfester på UCH skal altid ske i samarbejde med og accept fra afdelingslederen og er af kategorien ”lukkede fester”.

Der vil være kontrollanter/dørmænd til stede, og disses anvisninger skal følges.

Afdelingsspecifikke ordensregler