Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Kontor, administration

Elever på kontoruddannelsen har mulighed for at vælge flere specialer: administration, offentlig administration, revision, spedition og shipping, økonomi og advokatsekretær.

Denne side indebærer læringsmål for elever med speciale i administration.

Uddannelsen kan kun tages som en EUX-uddannelse.

På UCH er uddannelsesforløbet på kontoruddannelsen med speciale i administration struktureret på følgende måde:

7-11 ugers skoleophold, inklusiv den afsluttende fagprøve.
4 uger er obligatoriske.
Der skal desuden vælges 2-6 ugers valgfrie fag.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for EUX business-området.

Foruden kontor, er det detail og handel.

Derudover modtager eleverne undervisning i både dansk, engelsk og samfundsfag.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

Inden man afslutter grundforløb 2, skal man også have gennemført Dansk C, Engelsk C samt Samfundsfag C. Vi anbefaler, at gennemføre det inden uddannelsesstart på grundforløb 2 – læs mere om dine muligheder.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb og EUX studieår.

På hovedforløbet har eleven 3 obligatoriske fag:

 • Virksomhedskommunikation
 • datahåndtering
 • optimering af arbejdsopgaver og projektadministration

De har en samlet varighed på 4 uger fordelt på ca. 2 år. Derudover skal der vælges mellem 2 og 6 ugers valgfrie fag.

Elever der starter uddannelsen som 25-årig eller senere, skal kun vælge mellem 1-5 ugers valgfrie fag.

I de mellemliggende perioder, hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

I løbet af praktikperioderne forventes det, at eleverne arbejder med emner i henhold til lærepladserklæringen.

Hovedforløbets andet fag har fokus på datahåndtering. Faget har en varighed på 1 uge.

På skoleperioden bliver eleven klædt på til at opfylde følgende mål:

 • Eleven ved, hvordan analyse af Big Data kan bidrage til virksomhedens udvikling, herunder effektivisering af arbejdsprocesser.
 • Eleven kan håndtere virksomhedens data og præsentere data, herunder visuelt, samt at eleven kan håndtere data i forhold til beskyttelse af personoplysninger.
 • Eleven kan udpege forskellige datatyper og datakilder i virksomheden og kan anvende dem i forhold til udvalgte arbejdsopgaver.
 • Eleven har forståelse af dataetiske problemstillinger i forhold til indsamling af data og kan anvende grundprincipper for datateknik samt kan anvende regler om datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.
 • Eleven kan anvende regneark til at oprette og redigere fx kundelister, eleven kan analysere data om fx salg ved at sortere og filtrere, eleven kan beregne nøgletal ved anvende simple formler og eleven kan benytte funktioner til rapportering og visuel præsentation.
 • Eleven kan rense data i forhold til opstillede kvalitetskrav

Der undervises i:

 • GDPR
 • Datavask
 • Sprogdata
 • Dataetik

Hovedforløbets tredje fag har fokus på optimering af arbejdsprocesser og projektadministration. Faget har en varighed på 2 uger.

På skoleperioden bliver eleven klædt på til at opfylde følgende mål:

 • Eleven kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed.
 • Eleven kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder IT-værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende.
 • Eleven kan minimere ”tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen – herunder håndtere mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde.
 • Eleven kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en  administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner.
 • Eleven kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere sine  arbejdsrutiner ud fra en given optimering.
 • Eleven kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal eleven kunne planlægge og optimere sin egen arbejdsdag.
 • Eleven kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de  økonomiske påvirkninger heraf.
 • Eleven kan afdække arbejdsprocesser og vurdere eventuelt potentiale i en arbejdsproces i forhold til Robot Process Automation (RPA) og automatisering

Der undervises i: 

 • Optimering og LEAN
 • Personlig planlægning og prioritering
 • Kvalitet
 • Teamsamarbejde
 • Projektplanlægning
 • De 6 tænkehatte
Valgfrie specialefag

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven har kendskab til hovedprincipper inden for ansættelsesret, herunder funktionærloven.
 • Eleven har kendskab til hovedprincipper inden for kollektiv arbejdsret.
 • Eleven har kendskab til hovedprincipper inden for ferieloven.
 • Eleven kan varetage det administrative arbejde i forbindelse med gængse ansættelsesprocedurer, herunder udformning af ansættelseskontrakter, indberetning af stamdataoplysninger, samt bistå ved udformning af introduktionsprogrammer for nye medarbejdere mv. på baggrund af viden om gældende lovgivning, overenskomster, regler mv.
 • Eleven kan evt. i samarbejde med den juridiske ansvarlige medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinjer til medarbejderne.
 • Eleven kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv.
 • Eleven har kendskab til forskellige personaleudviklingsaktiviteter, f.eks. MUS og kursusaktiviteter, og kan medvirke ved planlægning, udførsel og efterbehandling af disse.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan anvende relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation.
 • Eleven kan bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem.
 • Eleven behersker egen rolle i en kommunikationssituation og hvilken betydning fremtoning og sprogbrug har for kommunikationens udfald.
 • Eleven har kendskab til betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og kan beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter.
 • Eleven kan identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd.
 • Eleven kan anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelsen af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan beskrive og planlægge gennemførelsen af et mindre projekt.
 • Eleven kan beskrive egen og andres rolle, opgaver og ansvar i forhold til projektets faser. – – Eleven kan anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede.
 • Eleven kan disponere emner og skabe overblik og struktur i projektrapporter.
 • Eleven kan arbejde med informationsindsamling, herunder kildekritik og copyright i forhold til udarbejdelse af projektrapporter.
 • Eleven kan anvende avancerede funktioner i tekstbehandling til kvalitetssikring af rapporter, herunder typografier, sideopsætning, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks mv.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation.
 • Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden.
 •  Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder.
 •  Eleven kende begreberne ekster og intern kvalitet.
 • Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner.
 • Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner.
 • Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven skal kunne præsentere og insturere på baggrund af et selvvalgt emne.
 • Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion.
 • Eleven kan vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation.
 • Eleven behersker personlig fremtræden i forhold til fx betoning, kropssprog, nervøsitet, feedback mm.
 • Eleven behersker forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mindmap systemet, lektionsplan, manual osv.
 • Eleven behersker forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx projekter, tavle, flipover og skriftlige oplæg.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer fx mellem regnskabsprogram og regnearksprogram, mellem regnearksprogram og præsentationsprogram, mellem databaseprogram og regnearksprogram/tekstbehandlingsprogram til specifikke opgavetyper.
 • Eleven kan anvende de bedst egnede værktøjer i forbindelse med genanvendelse og integration, således at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Formålet er, at eleven kan vurdere anvendeligheden af en relationsdatabase i forbindelse med administrative opgaver i virksomheden
 • Eleven kan udarbejde en hensigtsmæssig datastruktur for en relationsdatabase, som kan anvendes i en konkret arbejdsopgave i virksomheden
 • Eleven kan importere og eksportere data til og fra andre applikationer og systemer.
 • Eleven kan tilrette en eksisterende relationsdatabase for at imødekomme nye administrative behov i virksomheden
 • Eleven kan udvælge relevante data ud fra brugerens informationsbehov og præsentere dem i forhold til målgruppen og formålet
 • Eleven kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan selvstændigt varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan anvende regneark til at automatisere og kvalitetssikre udvalgte arbejdsopgaver, herunder oprette nye eller redigere eksisterende til kunder, varer, lager mv.
 • Eleven kan analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i for eksempel kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.
 • Eleven kan oprette/anvende formler til at beregne udvalgte nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så for eksempel kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
 • Eleven kan tilpasse regnearkets brugerflade, så regnearket kan anvendes af andre, fx ved at anvende låste celler og makroer.
 • Eleven kan formatere regneark, så det kan indgå i præsentationer/rapporter, og så relevante data kan udskrives.
 • Eleven kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, betinget formatering, datavalidering mv.
 • Eleven kan udtrække oplysninger af regneark med store datamængder til viderebearbejdning, fx salgsoversigter, lagerstatistikker.
 • Eleven kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mv.
 • Eleven kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer, power view mv.
 • Eleven kan opbygge en overskuelig og automatiseret regnearksmodel, der simulere et budget for et afgrænset projekt.

Indholdet tager udgangspunkt i de faglige mål:

 • Eleven kan iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde
 • Eleven kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring.
 • Eleven kan varetage planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis
 • Eleven kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer – formel og uformel læring i forskellige kontekster
 • Eleven kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen ledelsespraksis inden for projektområdet

Laila Leander Poulsgaard

Uddannelseskonsulent

Business


Tlf: 99 122 486

Mail: LP@ucholstebro.dk

Ann-Vibeke Mose

Underviser


Tlf: 99 122 471

Mail: AVM@ucholstebro.dk

Lene Evers Frederiksen

Uddannelsessekretær


Tlf: 99 122 232

Mail: LEF@ucholstebro.dk

Jette Nørbjerg Thiesen

Underviser


Tlf: 99 122 678

Mail: JT@ucholstebro.dk

Gitte Jakobsen

Underviser


Mail: GJ@ucholstebro.dk

Ditte Lyhne

Underviser


Mail: DL@ucholstebro.dk

Vibeke Dixen Nielsen

Underviser


Tlf: 99 122 306

Mail: VDN@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager

Underviser


Tlf: 99 122 344

Mail: LFY@ucholstebro.dk

Rene’ Tolderlund Jakobsen

Uddannelsesleder

Business


Tlf: 99 122 676

Mail: RTJ@ucholstebro.dk

Jesper Schiøttz Overgaard

Underviser


Mail: JOV@ucholstebro.dk

Majbrit Lisbjerg

Underviser


Tlf: 99 122 498

Mail: MH@ucholstebro.dk

Philip Grip Blom

Underviser


Mail: PB@ucholstebro.dk

Lars Ebbesen Jørgensen

Underviser


Mail: LJ@ucholstebro.dk

Carsten Brian Wickstrøm

Timelærer


Mail: CWI@ucholstebro.dk

Lotte Deleuran Jarlkov

Timelærer


Mail: LDJ@ucholstebro.dk

Inger Dalgaard Sørensen Hald

Underviser


Tlf: 99 122 273

Mail: INH@ucholstebro.dk

Dittemila Jacqline L Rosenberg

Timelærer


Mail: DR@ucholstebro.dk

Anne-Dorte Korsgaard Møller

Underviser


Mail: AKM@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager

Læsevejleder

Business


Tlf: 99 122 344

Mail: lfy@ucholstebro.dk

Jan Fædder Lillelund

Uddannelseschef

Business, Chauffør & Lager, Teknologi, Personvognsmekaniker


Tlf: 99 122 521

Mail: jli@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann

Studievejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk